บริการ

ออกแบบ ขออนุญาต อาคารทุกประเภทออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างรับรองรายการคำนวณประมาณราคาค่าก่อสร้างควบคุมและบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างดำเนินการโดย สามัญวิศวกรโยธา และสถาปนิกที่มากประสบการณ์ติดต่อ 081-559-8252

ตัวอย่างผลงาน
ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ในการออกแบบโครงสร้างนั้นจะใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบแรงเป็น 3 มิติ ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง แรงภายในต่างๆ จะส่งถ่ายกันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ประหยัดกว่าประมาณ 10 – 15% เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์แบบเดิมซึ่งเป็นแบบ 2 มิติ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประมาณก่อสร้างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลประกอบการในเชิงบวกนั้น วิธีการ และขั้นตอนต้องถูกต้อง แม่นยำ ทางเราจึงได้สร้าง SPEADSHEET ใช้สำหรับการประมาณราคาโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด

ควบคุมและบริหารโครงการ

เพื่อให้งานก่อสร้างได้คุณภาพที่ดีนั้นจำเป็นต้องได้รับการควบคุมและบริหารโครงการอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ดังนั้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้เจ้าของโครงการได้คุณภาพงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยวิธีการตรวจสอบของเรานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารทุกประการ

รับเหมาก่อสร้าง

การรับเหมาก่อสร้างนั้น ทางเราจัดเตรียมบุคคลากรในการวางแผนงาน ควบคุมดูแลการก่อแสร้างทุกขั้นตอน ใช้ช่างฝีมือตรงกับชนิดของงาน งานของท่านจึงเสร็จตามกำหนดการ และได้คุณภาพงานที่ท่านพึงพอใจ

ค่าบริการ

1.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของภาคีวิศวกร
1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 40 บาท
1.2 สระว่ายน้ำ , บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ลบ.ม.ละ) 100 บาท
1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(เมตร.ละ) 20 บาท
1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 200 บาท
1.5 ถนน คสล.· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 10 บาท
1.5 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50% ของหลังแรก
1.6 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 - 1.5 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (งานละ) 3,000 บาท
1.7 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 3 ชั้น (งานละ) 4,000 บาท
1.8 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 4 ชั้น (งานละ) 5,000 บาท
1.9 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป (หลังละ) 2,000 บาท

2.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของสามัญวิศวกร2.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5.00 เมตร) , บ้านพักอาศัยความสูงเกิน 4 ชั้น , อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์ , ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า ,โรงงาน , อาคารพานิชย์ , อาคารสาธารณะ , กำแพงกันดิน/สระน้ำ (ความสูงเกิน 2.50 เมตร)· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 40 บาท (เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท)
2.2 ลิฟท์โดยสาร· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ชั้นละ) 5,000 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)
2.3 ป้ายโฆษณา (พื้นที่โฆษณารวม)· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 200 บาท (เริ่มต้น 20,000 บาท)
2.4 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 10 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)
2.5 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
(ตร.ม.ละ) 5 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)

3.งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง· ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ตร.ม.ละ) 40 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

4.งานควบคุมการก่อสร้าง4.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 5 ครั้ง· ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 40 บาท
(เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน)
4.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง· ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 60 บาท
(เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน)
4.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 2,000 บาท
4.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท


5.รายละเอียดการดำเนินการ5.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ
5.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา
5.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)
51.3 สามารถแก้ไขงานได้ตลอดก่อนส่งเล่มรายการคำนวณ
51.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท

5.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง5.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา
5.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)
5.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน
5.3 งานควบคุมการก่อสร้ง
5.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง
5.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)
5.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ
5.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา
5.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา
5.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

6. ตัวอย่างการเสนอราคาค่าวิชาชีพ เฉพาะงานคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับรองการออกแบบ6.1 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.· ค่าออกแบบ = 300 x 40 = 12,000 บาท
· ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 3,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 15,000 บาท
6.2 ทาวเฮาส์สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม./ห้อง จำนวน 6 ห้อง/แถว· ค่าออกแบบ = 120 x 6 x 40 = 28,800 บาท
· ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 3,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น 31,800 บาท
6.3 อพาร์ทเมนต์สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์โดยสาร· ค่าออกแบบอาคาร = 900 x 40 = 36,000 บาท
· เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท = 5,000 x 4 = 20,000 บาท
· ดังนั้นค่าออกแบบ อาคาร = 36,000 บาท
· ค่าออกแบบลิฟท์ = 5,000 x 4 = 20,000 บาท
· เริ่มต้น 5,000 บาท = 5,000 บาท
· ดังนั้นค่าออกแบบ ลิฟท์โดยสาร = 20,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 56,000 บาท
6.4 อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม.· ค่าออกแบบทั้งสิ้น = 1,500 x 40 = 60,000 บาท