บริการ

ออกแบบ ขออนุญาต อาคารทุกประเภทออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างรับรองรายการคำนวณประมาณราคาค่าก่อสร้างควบคุมและบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างดำเนินการโดย สามัญวิศวกรโยธา และสถาปนิกที่มากประสบการณ์ติดต่อ 081-559-8252

ตัวอย่างผลงาน
ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ในการออกแบบโครงสร้างนั้นจะใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบแรงเป็น 3 มิติ ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง แรงภายในต่างๆ จะส่งถ่ายกันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ประหยัดกว่าประมาณ 10 – 15% เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์แบบเดิมซึ่งเป็นแบบ 2 มิติ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประมาณก่อสร้างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลประกอบการในเชิงบวกนั้น วิธีการ และขั้นตอนต้องถูกต้อง แม่นยำ ทางเราจึงได้สร้าง SPEADSHEET ใช้สำหรับการประมาณราคาโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด

ควบคุมและบริหารโครงการ

เพื่อให้งานก่อสร้างได้คุณภาพที่ดีนั้นจำเป็นต้องได้รับการควบคุมและบริหารโครงการอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ดังนั้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้เจ้าของโครงการได้คุณภาพงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยวิธีการตรวจสอบของเรานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารทุกประการ

รับเหมาก่อสร้าง

การรับเหมาก่อสร้างนั้น ทางเราจัดเตรียมบุคคลากรในการวางแผนงาน ควบคุมดูแลการก่อแสร้างทุกขั้นตอน ใช้ช่างฝีมือตรงกับชนิดของงาน งานของท่านจึงเสร็จตามกำหนดการ และได้คุณภาพงานที่ท่านพึงพอใจ

ค่าบริการ

1.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของภาคีวิศวกร
1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 20 บาท
1.2 สระว่ายน้ำ , บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ลบ.ม.ละ) 40 บาท
1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(เมตร.ละ) 10 บาท
1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 100 บาท
1.5 ถนน คสล.
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 10 บาท
1.5 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50% ของหลังแรก
1.6 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 - 1.5 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (งานละ) 2,000 บาท
1.7 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 3 ชั้น (งานละ) 3,000 บาท
1.8 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 4 ชั้น (งานละ) 4,000 บาท
1.9 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป (หลังละ) 2,000 บาท

2.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของสามัญวิศวกร
2.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5.00 เมตร) , บ้านพักอาศัยความสูงเกิน 4 ชั้น , อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์ , ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า ,โรงงาน , อาคารพานิชย์ , อาคารสาธารณะ , กำแพงกันดิน/สระน้ำ (ความสูงเกิน 2.50 เมตร)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 20 บาท (เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท)
2.2 ลิฟท์โดยสาร
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ชั้นละ) 1,000 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)
2.3 ป้ายโฆษณา (พื้นที่โฆษณารวม)
· ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 100 บาท (เริ่มต้น 20,000 บาท)
2.4 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
(ตร.ม.ละ) 10 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)
2.5 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
(ตร.ม.ละ) 5 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)

3.งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
· ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ตร.ม.ละ) 20 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

4.งานควบคุมการก่อสร้าง
4.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 5 ครั้ง
· ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 20 บาท
(เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน)
4.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง
· ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 30 บาท
(เริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน)
4.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 2,000 บาท
4.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท


5.รายละเอียดการดำเนินการ
5.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

5.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา
5.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)
51.3 สามารถแก้ไขงานได้ตลอดก่อนส่งเล่มรายการคำนวณ
51.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท

5.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
5.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา
5.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)
5.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน
5.3 งานควบคุมการก่อสร้ง
5.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง
5.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)
5.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ
5.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา
5.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา
5.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

6. คัวอย่างการเสนอราคาค่าวิชาชีพ เฉพาะงานคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับรองการออกแบบ
6.1 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.
· ค่าออกแบบ = 300 x 20 = 6,000 บาท
· ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 8,000 บาท
6.2 ทาวเฮาส์สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม./ห้อง จำนวน 6 ห้อง/แถว
· ค่าออกแบบ = 120 x 6 x 20 = 14,400 บาท
· ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น 16,400 บาท
6.3 อพาร์ทเมนต์สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์โดยสาร
· ค่าออกแบบอาคาร = 900 x 20 = 18,000 บาท
· เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท = 5,000 x 4 = 20,000 บาท
· ดังนั้นค่าออกแบบ อาคาร = 20,000 บาท
· ค่าออกแบบลิฟท์ = 1,000 x 4 = 4,000 บาท
· เริ่มต้น 5,000 บาท = 5,000 บาท
· ดังนั้นค่าออกแบบ ลิฟท์โดยสาร = 5,000 บาท
· รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 25,000 บาท
6.4 อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม.
· ค่าออกแบบทั้งสิ้น = 1,500 x 20 = 30,000 บาท